Now showing items 1-3 of 3

  • type-icon

   การจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

   สุรพล นิติไกรพจน์; กานต์ พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-07)

   โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการฯ จำนวนประมาณ 126 ไร่ ซึ่งห่างจากบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียบริเวณด่านสะเดาประมาณ 2.4 กม. เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ในการศึกษาได้พิจารณาดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยรูปแบบการพัฒนาภายในโครงการฯ แบ่งการพัฒนาพื้นที่เป็น 5 โซน โซนที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร โซนที่ 2 สำนักงานและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ...
  • type-icon

   ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุน และกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   พัชรา พัชราวนิช; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา; ศุภชัย ศรีสุชาติ; อาณัติ ลีมัคเดช; สุพจน์ ชววิวรรธน์; สุรพล นิติไกรพจน์; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อกำหนดรูปแบบลักษณะการลงทุนและกรอบการอุดหนุน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่ง สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การลงทุนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งมี 3 รูปแบบ คือ รัฐดำเนินการเอง รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเอง การวิเคราะห์เริ่มจาก 1. ศึกษาและวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆในภาครัฐ 2. การพัฒนาหลักเกณฑ์และรูปแบบการลงทุน โดยวิเคราะห์ความเป็นสาธารณะและวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน 4 ขั้นตอน คือ ความจำเป็นของโครงการ ...
  • Thumbnail

   โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) 

   เกศินี วิฑูรชาติ; สุรพล นิติไกรพจน์; สุดา วิศรุตพิชญ์; อัมพร ธำรงลักษณ์; วิทวัส รุ่งเรืองผล; จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์; ประชา คุณธรรมดี; กอบชัย พงษ์เสริม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2002)

   The feasibility study has a significant objective to set up The State Railway of Thailand Asset Management Corporation. Framework of the study consists in an appropriate model of the corporation management and any other effective forms of asset administration for The State Railway of Thailand (SRT). Therdprakiet Road and local road along the side of Bang Sue Station to Don Muang Station are pilot area where SRT aiming at developing to gain high profit. In addition to establishment of the corporation, personnel management, accounting and financial ...