Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   ติดตามประเมินผลการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์) 

   สามชาย ศรีสันต์; พรพรรณ วีระปรียากูร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ หลายรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 รวม 66 ศูนย์ โดยกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างศึกษา 18 ศูนย์ ที่เป็นตัวแทนของ 8 ประเภท ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ศึกษากระบวนการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ รวมทั้งบทเรียนและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผลการประเมินศูนย์การเรียนรู้พบว่าศูนย์การเรียนรู้ที ...
  • type-icon

   ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวัง และป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน 

   สามชาย ศรีสันต์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-03-31)

   โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ และการขยายผลด้านต่าง ๆ ของโครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน วิเคราะห์กลไกและกระบวนการจัดตั้งและดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน และเสนอบทเร ...