Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   การวิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย์ ด้วยวิธีทางสเปคโตรสโคปี 

   สายสุรีย์ ประทีปทองคำ; จตุพร ธีระกุล; สมจินตนา พุทธมาตย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   เทคนิคทางสเปคโตรสโคปี เช่น อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี ยูวีสเปคโตรสโคปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโคปี (เอ็นเอมอาร์) และแมสสเปคโตรสโคปี เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย์ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบเทคนิคทางสเปคโตรสโคปีทั้งหมด เอ็นเอมอาร์เป็นเทคนิคที่ให้ข้อมูลของสารประกอบมากที่สุด จุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือการวิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย์โดยให้ โปรตอนเอ็นเอมอาร์ และ/หรือ คาร์บอนสิบสามเอ็นเอมอาร์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น 16 ตัวอย่าง
  • type-icon

   การวิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย์ ด้วยวิธีทางสเปคโตรสโคปี 

   สายสุรีย์ ประทีปทองคำ; จตุพร ธีระกุล; สมจินตนา พุทธมาตย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   การพัฒนาเทคนิคเพื่อใช้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอะตอมในโครงสร้างของสารอินทรีย์ทาให้งานวิจัยที่ใชพื้นฐานทางด้านเคมี สามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดด สเปคโตรสโคปีเป็นเครื่องมือที่สาคัญและมีประโยชน์การวิเคราะห์ตั้งแต่ระดับอะตอม โมเกลุล รวมถึงหมู่ฟังก์ชันในโมเลกุลได้ เทคนิคทางสเปคโตรสโคปีหลายเทคนิคถูกนามาใชในงานวิเคราะห์ทั้งเชงปริมาณและ คุณภาพ อย่างไรก็ตามเทคนิคเอ็นเอ็มอาร์สเปคโตรสโคปีเป็นเทคนิคที่ถูกใชมากที่สดเทคนิคหนึ่งในการตรวจสอบโครงสร้าง สารอินทรีย์ เพราะเทคนิคดังกล่าวเป็นการตรวจสอบการเชื่อมต่อของอะตอม รวมถึงการจัดเรียงตัวของหมู่แทนที่ในที่ว่างของ ...