Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ศึกษารวบรวมประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

    มรกตวงศ์ ภูมิพลับ; ชัยวัฒน์ มีสันฐาน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

    ในฐานะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับมอบให้เป็นผู้ประสานงานหลักของเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทางกระทรวงจึงได้เตรียมพร้อมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ การประสาน และเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชน บุคลากรในองค์กร อย่างไรก็ตามพบว่ายังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงความรู้ในประเด็นสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ปัจจุบัน มีประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจำนวนมากและหลายปัญหานั้นมีความสลับซับซ้อน เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ การกดขี่แรงงาน การพนัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด การแต่งงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ...