Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   ติดตามประเมินผลการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์) 

   สามชาย ศรีสันต์; พรพรรณ วีระปรียากูร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ หลายรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 รวม 66 ศูนย์ โดยกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างศึกษา 18 ศูนย์ ที่เป็นตัวแทนของ 8 ประเภท ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ศึกษากระบวนการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ รวมทั้งบทเรียนและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผลการประเมินศูนย์การเรียนรู้พบว่าศูนย์การเรียนรู้ที ...
  • type-icon

   ศึกษาวิจัยที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย 

   ประชา คุณธรรมดี; จิตติ มงคลชัยอรัญญา; พรพรรณ วีระปรียากูร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   ผู้มีรายได้น้อยมีความต้องการที่อยู่อาศัยแต่มีข้อจำกัดด้านกำลังซื้อ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย ทางออกสำคัญประการหนึ่งคือ ที่อยู่อาศัยประเภทเช่า ที่ตอบสนองผู้มีรายได้น้อยทั้งที่เป็นแรงงานย้ายถิ่น หรือผู้ที่ประสงค์จะเช่าอยู่อาศัยด้วยเหตุผลแตกต่างกัน โครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติ สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อตอบโจทย์ของประเทศในด้านที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการนี้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เช่น สภาพความเป็นจริง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งด้านกา ...