Now showing items 1-3 of 3

  • type-icon

   ความสำคัญของการกำกับดูแลเครื่องวัดสินค้าเกษตรที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในทางการค้า 

   ประชา คุณธรรมดี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-07)

   เครื่องมือวัดคุณภาพสินค้าเกษตรมีความสำคัญในการซื้อขายสินค้าเกษตร เพื่อกำหนดราคาสินค้าต่อหน่วยปริมาณ ความคลาดเคลื่อนจากการใช้เครื่องมือวัดที่ไม่ได้มาตรฐานหรือการไม่มีเครื่องมือวัดที่จำเป็นจะส่งผลต่อความเป็นธรรมในทางการค้า รายได้ของเกษตรกร ความน่าเชื่อถือด้านมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งเป็นพันธกิจของกรมการค้าภายในตามกฎหมาย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ระบบและกลไกการตลาด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ด้านการดูแลราคา ปริมาณ และด้านการพัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดให้เทียบเท่าสากลและเป็นผู้นำอาเซียน การกำกับดูแลเครื่องวัดสินค้าเกษตร ...
  • type-icon

   ศึกษาวิจัยที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย 

   ประชา คุณธรรมดี; จิตติ มงคลชัยอรัญญา; พรพรรณ วีระปรียากูร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   ผู้มีรายได้น้อยมีความต้องการที่อยู่อาศัยแต่มีข้อจำกัดด้านกำลังซื้อ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย ทางออกสำคัญประการหนึ่งคือ ที่อยู่อาศัยประเภทเช่า ที่ตอบสนองผู้มีรายได้น้อยทั้งที่เป็นแรงงานย้ายถิ่น หรือผู้ที่ประสงค์จะเช่าอยู่อาศัยด้วยเหตุผลแตกต่างกัน โครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติ สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อตอบโจทย์ของประเทศในด้านที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการนี้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เช่น สภาพความเป็นจริง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งด้านกา ...
  • Thumbnail

   โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) 

   เกศินี วิฑูรชาติ; สุรพล นิติไกรพจน์; สุดา วิศรุตพิชญ์; อัมพร ธำรงลักษณ์; วิทวัส รุ่งเรืองผล; จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์; ประชา คุณธรรมดี; กอบชัย พงษ์เสริม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2002)

   The feasibility study has a significant objective to set up The State Railway of Thailand Asset Management Corporation. Framework of the study consists in an appropriate model of the corporation management and any other effective forms of asset administration for The State Railway of Thailand (SRT). Therdprakiet Road and local road along the side of Bang Sue Station to Don Muang Station are pilot area where SRT aiming at developing to gain high profit. In addition to establishment of the corporation, personnel management, accounting and financial ...