Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยเชิงลึกลูกค้าบ้านอยู่อาศัย ประจำปี 2561 

  นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการวิจัยเชิงลึกลูกค้าบ้านอยู่อาศัยประจำปี 2561 ภายใต้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อทบทวนสัดส่วนและศึกษาพฤติกรรมความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าบ้านอยู่อาศัยแต่ละ Sub-Segment ที่เป็นผลการศึกษาของโครงการวิจัยตลาดเชิงลึกธุรกิจหลัก ประจำปี 2559 ตาม Customer Journey รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน และความภักดีของลูกค้าบ้านอยู่อาศัยแต่ละ Sub-segment ต่อ กฟน. และทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทาง และกลยุทธ์ในการทำการตลาด รวมถึงส่งเสริม Omni Channel & Digital ...
 • type-icon

  พัฒนา ทบทวน การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2557 

  นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ทำการพัฒนา ทบทวน การวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ กฟภ. มีแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม รองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อพัฒนา ให้แนวคิดและข้อเสนอแนะกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ SEPA โดยการจัดทำรายงานครั้งนี้ กฟภ. ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ปรึกษา) ซึ่งเป็นที่ปรึ ...