Now showing items 1-5 of 5

  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยเชิงลึกลูกค้าบ้านอยู่อาศัย ประจำปี 2561 

   นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   โครงการวิจัยเชิงลึกลูกค้าบ้านอยู่อาศัยประจำปี 2561 ภายใต้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อทบทวนสัดส่วนและศึกษาพฤติกรรมความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าบ้านอยู่อาศัยแต่ละ Sub-Segment ที่เป็นผลการศึกษาของโครงการวิจัยตลาดเชิงลึกธุรกิจหลัก ประจำปี 2559 ตาม Customer Journey รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน และความภักดีของลูกค้าบ้านอยู่อาศัยแต่ละ Sub-segment ต่อ กฟน. และทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทาง และกลยุทธ์ในการทำการตลาด รวมถึงส่งเสริม Omni Channel & Digital ...
  • type-icon

   ตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของจุดสัมผัส ประจำปี 2562 

   นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-04-28)

   โครงการตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการของจุดสัมผัส ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจประเมินคุณภาพและวัดผลการให้บริการลูกค้าของงานบริการ ณ จุดสัมผัสของ กฟน. แบบบูรณาการต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Service Improvement) และเสนอข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนางานบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าเแบบรายไตรมาส แยกตามราย ฟข. รายจุดสัมผัส และภาพรวมงานบริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการปรับปรุงคณภาพบริการของจุดสัมผัสสู่ความเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับประสบการณ์และการรับรู้ที่ดีเมื่อติดต่อกับ กฟน. ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแนวค ...
  • type-icon

   พัฒนา ทบทวน การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2557 

   นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ทำการพัฒนา ทบทวน การวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ กฟภ. มีแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม รองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อพัฒนา ให้แนวคิดและข้อเสนอแนะกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ SEPA โดยการจัดทำรายงานครั้งนี้ กฟภ. ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ปรึกษา) ซึ่งเป็นที่ปรึ ...
  • type-icon

   พัฒนาบทความวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเชิงนโยบาย (Policy) และประชาสัมพันธ์ของ บสย. 

   นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-09)

   โครงการพัฒนาบทความวิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเชิงนโยบาย (Policy) และประชาสัมพันธ์ของ บสย. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อศึกษาระบบกลไกการค้ำประกันของระบบการค้ำประกันทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อศึกษาข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการค้ำประกันในประเทศไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยบทความวิจัยฉบับนี้ เริ่มต้นจากการศึกษาบทความเชิงวิชาการและทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ...
  • Thumbnail

   สร้างแผนการยกระดับ Ambassador (MEA Premium Ambassador) ประจำปี 2562 

   นพพร เรืองวานิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-11)

   รายละเอียดตามไฟล์แนบ