Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  การสำรวจการรับรู้ผลงานองค์กรและการประเมินระดับความพึงพอใจต่อโครงการกิจการเพื่อสังคมและการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ จ.ระยอง ประจำปี 2561 

  ทรงชัย ทองปาน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยเรื่อง “การสำรวจการรับรู้ผลงานองค์กรและการประเมินระดับความพึงพอใจต่อโครงการกิจการเพื่อสังคมและการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ของชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ จังหวัดระยองประจำปี 2561 พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้จักบริษัท GPSC ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักบริษัท รู้จักผ่านป้ายโฆษณามากที่สุดและกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. มากที่สุด ทั้งนี้โครงการ/กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลงานที่บริษัทดำเนินการเองมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมการเข้าร่วมงานต่างๆ ในชุมชน (เช่น งานบุญงานแต่งงานศพ ฯลฯ) รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีการรับร ...
 • type-icon

  โครงการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 1) : รายงานฉบับสมบูรณ์ 

  ทวีป ชัยสมภพ; ทรงชัย ทองปาน; จิระ บุรีคำ; ปรัชญา สังข์สมบูรณ์; องอาจ หุดากร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2008)

  Purposes of the study are to evaluate efficiency and effectiveness of rural road maintenance being in charge of local administrative agencies in B.E. 2546-2549, to assess perception on authority transfer of rural roads responsibility from Department of Rural Roads to the local administrative agencies, to appraise potential of the local administrative agencies to be responsible for more new roads in B.E. 2552-2553, and to set up a guideline for strategic planning to strengthen the local agencies.
 • type-icon

  สำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ทรงชัย ทองปาน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-20)

  งานวิจัยเรื่อง “โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” มีวัตถุประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (2) เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และเขตอำนาจศาล รวมทั้งการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ของศาลปกครอง (3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ...