Now showing items 1-5 of 5

  • type-icon

   การสำรวจอสังหาริมทรัพย์ค้างขายทอดตลาดเพื่อพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์ของกรมบังคับคดี 

   ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-08-27)

   โครงการวิจัยชิ้นนี้เป็นความร่วมมือกับกรมบังคับคดีในการศึกษาเพื่อผลักดันแนวคิดการนำสินทรัพย์ด้อยค่าที่ค้างขายทอดตลาดเป็นเวลานานมาเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดขึ้นโดยทำการสำรวจทรัพย์ค้างขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีเกินกว่า 10 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ในการวิจัยครั้งนี้ได้สำรวจทรัพย์ค้างการขายทอดตลาดจำนวน 3,028 ตัวอย่างจากทรัพย์ค้างขายทอดตลาดเกินกว่า 10 ปีขึ้นไปทั้งหมด 18,585 รายการ ผลการสำรวจพบว่าปัญหาที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์ค้างการขายทอดตลาดเป็นเวลานานที่น่าสนใจ ได้แก่ ทรัพย์ผู้ประกันวางศาลซึ่งเ ...
  • type-icon

   ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์ 

   ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-19)

   โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความสมานฉันท์แห่งชาติในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการระยะที่สองตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงยุติธรรมที่กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างพื้นที่และส่วนกลาง สำหรับการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงเพื่อให้เกิดการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรมควบคู่กันไป โดยในระยะที่สองนี้ ทางโครงการได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง ภายใต้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ...
  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบทดลองการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรมอิเลคทรอนิคส์ และกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการทำงานในคดีความมั่นคง จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   การจัดทำระบบทดลองต้นแบบเชื่อมโยงกระบวนการยุติธรรมเป็นแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีสถานการณ์ก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่องซึ่งปัญหาความไม่เชื่อมั่นในระบบงานยุติธรรมก็เป็นปัญหาสำคัญหนึ่งที่เป็นต้นตอของปัญหา โครงการนี้เป็นการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ คุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แล้วทดลองพัฒนาระบบทดลองต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงา ...
  • Thumbnail

   ศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบ สถาบันส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและทักษะการทำงาน สำหรับจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) 

   ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-02)

   กรมราชทัณฑ์มีนโยบายที่จะจัดตั้งองค์กรรูปแบบพิเศษ SDU (Services Delivery Unit) โดยใช้ชื่อ ‘สถาบันส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและทักษะการทำงาน’ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วยการนำภารกิจด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ และการบริหารแรงงานรับจ้างผู้ต้องขัง ออกนอกระบบ โดยตั้งให้เป็นองค์กรพิเศษเฉพาะทางที่มีความคล่องตัว การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรและภารกิจต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และรูปแบบการจัดตั้งองค์กรที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานของกรมรา ...
  • type-icon

   ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการกระทำผิดซ้ำ และติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของประเทศไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา; ชวนัสถ์ เจนการ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลการกระทำผิดซ้ำทางอาญาและติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน และวิเคราะห์แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและชั้นความลับของข้อมูลการกระทำผิดซ้ำที่สามารถเปิดเผยได้ ตลอดจนแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการกระทำผิดซ้ำทางอาญาของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยศึกษาข้อมูลของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 17 ประเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) วิธีการศึกษาเป็นก ...