Now showing items 1-4 of 4

  • type-icon

   หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) แบบมุ่งเป้า พื้นที่ 10 จังหวัดยากจน 1 พื้นที่เป้าหมาย 

   กนกวรา พวงประยงค์; วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-05)

   โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) แบบมุ่งเป้าพื้นที่๑๐ จังหวัดยากจน ๑ พื้นที่เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย คัดเลือกพื้นที่และศึกษาปัญหาและความต้องการของ ๑ พื้นที่เป้าหมายเพื่อนำนวัตกรรมและความรู้ที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้จริงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมถึงศึกษากิจกรรมและข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมจากองค์กรธุรกิจนวัตกรรมและนิติบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนค้นหาทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีระยะเวลาดำเนินงานรวม ๙ เดือน (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ...
  • type-icon

   หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคกลาง 

   กนกวรา พวงประยงค์; สานิตย์ หนูนิล; วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-03-23)

   โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท ชุมชน สถานการณ์ปัญหา และศักยภาพของชุมชนพื้นที่เป้าหมายในเขตภาคกลาง ตลอดจนบ่มเพาะและส่งเสริมเยาวชนและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเชิงนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชนเป้าหมาย สร้างเครือข่ายระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานวัตกรสังคมและวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อสังคมสำหรับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการดำเนินงานผ่านกระบวนการบ่มเพาะให้คำปรึกษาและสนับสนุนการพั ...
  • type-icon

   หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคกลาง ปีงบประมาณ 2564 

   กนกวรา พวงประยงค์; สานิตย์ หนูนิล; วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-01-18)

   โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุมชน สถานการณ์ปัญหา และศักยภาพของชุมชนพื้นที่เป้าหมายในเขตภาคกลาง บ่มเพาะและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเชิงนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์กรธุรกิจและวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการดำเนินงานผ่านกระบวนการบ่มเพาะให้คำปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาแนวคิดผลงานนวัตกร ...
  • type-icon

   หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง ปีงบประมาณ 2565 

   กนกวรา พวงประยงค์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-13)

   โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท ชุมชน สถานการณ์ปัญหา และศักยภาพของชุมชนพื้นที่เป้าหมายในเขตภาคกลาง บ่มเพาะและส่งเสริม ผู้ประกอบการธุรกิจเชิงนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง กับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา องค์กรธุรกิจและวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป้าหมายได้อย่าง เป็นระบบ โดยใช้วิธีการดำเนินงานผ่านกระบวนการบ่มเพาะให้คำปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาแนวคิด ...