Show simple item record

dc.contributor.authorชุมพล บุญมีth
dc.date.accessioned2021-01-22T02:52:03Z
dc.date.available2021-01-22T02:52:03Z
dc.date.issued2564-01-22
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/970
dc.description.abstractในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกให้ความสำคัญต่อการปรับตัวเข้าสู่ยุคการผลิตสมัยใหม่ที่มีหลากหลายคำเรียกขาน อาทิ industry 4.0, smart manufacturing, connected factory ฯลฯ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระบบสื่อสารโทรคมนาคม นำมาสู่การผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น IoT, big data, AI เข้ากับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เช่น additive manufacturing advanced robot นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในด้านการลดต้นทุน ลดระยะเวลาการผลิต อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีและรูปแบบการทำงาน ตลอดจนรูปแบบการประกอบธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ภาคการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนกิจการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องและการคาดการณ์สถานการณ์อนาคต แล้วทำการวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับ Smart Manufacturing เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในการปรับตัวรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ (Interoperability) การวิเคราะห์ Interoperability กับแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต และการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ System Integrator ในประเทศ In the last few years Many of the world's leading industrial countries focus on adapting to the modern manufacturing era with a variety of adjectives such as industry 4.0, smart manufacturing, connected factory etc. The advancement of technology and telecommunication systems Leading to the integration of digital technologies such as IoT, big data, AI with modern production technologies such as additive manufacturing advanced robots, leading to increased production efficiency. Both in terms of cost reduction Shorten production time It also results in changes in the way of work and style. As well as the business model that is very different from the original Industrial production in Thailand is therefore necessary to adapt to changing the technology. In order to drive the business to be able to compete in the world market To prepare for change, it is necessary to study the relevant context and anticipate the future situation. Then analyze, evaluate, to set guidelines for preparing to support changes in various forms That may occur in the future Prepare digital infrastructure to support Smart Manufacturing. In order to give advice and suggestions about supporting manufacturing industry operators to adapt to the new technology in the field of system integration (Interoperability) Interoperability Analysis And the trend of using modern digital technology in the manufacturing industry And promoting industrial operators and system integrators in the country.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectInteroperabilityth
dc.subjectผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสการผลิตth
dc.titleจัดจ้างที่ปรึกษา Interoperabilityth
dc.title.alternativeStudy of Thailand Digital Infrastructure For Smart Manufacturingth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติth
cerif.cfProj-cfProjId2561A00657th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขาอุตสาหกรรม (Industry sector : IN)th
turac.contributor.clientศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีth
cerif.cfProj-cfTitleจัดจ้างที่ปรึกษา Interoperabilityth
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record