Show simple item record

dc.contributor.authorโมไนยพล รณเวชth
dc.date.accessioned2021-01-18T08:18:54Z
dc.date.available2021-01-18T08:18:54Z
dc.date.issued2564-01-18
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/965
dc.description.abstractการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,265 คน จำแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน จำนวน 194 คน แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย (สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา) จำนวน 564 คน และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 26 - 50 ปี จำนวน 305 คน และประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 202 คน ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประสิทธิผลของโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวดังกล่าวนี้ จะถูกประเมินจาก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการรับรู้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 2) ด้านความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 3) ด้านความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และ 4) ด้านการนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวไปใช้ประโยชน์ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวได้ร้อยละ 75.4 (จากเกณฑ์ที่ร้อยละ 75) ด้านความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวได้ร้อยละ 76.4 (จากเกณฑ์ที่ร้อยละ 73) ด้านความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวได้ร้อยละ 76.3 (จากเกณฑ์ที่ร้อยละ 71) และด้านการนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 75.0 (จากเกณฑ์ที่ร้อยละ 69) การรับรู้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว พบว่า ประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายรับรู้สูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ การนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวจากการระบาดของโรคโควิด-19 และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามลำดับ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว พบว่า ประเด็นที่กลุ่มเป้าหมายเข้าใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า สังคมจะปลอดภัยและปราศจากการค้ามนุษย์ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสามารถดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และแรงงานต่างด้าวสามารถขอขยายระยะเวลาต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ตามลำดับความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว พบว่า กลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นมีความถูกต้องสูงที่สุด รองลงมา คือ เชื่อมั่นว่า มีความเป็นกลาง และเชื่อมั่นว่า มีความรวดเร็ว ตามลำดับการนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวไปใช้ประโยชน์ พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าว และสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างสงบสุข ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามหรือแนะนำแรงงานต่างด้าวคนอื่นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทั่วไป หรือกฎระเบียบเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวได้ สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่สามารถนำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวไปพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ The Evaluation of Publicity Program on Management of Migrant Workers for FY 2020 is a survey research, using the questionnaire to collect data from 1,265 primary and secondary target samples. The primary target group consists of 194 business operators that employ migrant workers and 564 migrant workers (Myanmar, Lao, and Cambodian) working in Thailand, while the secondary one comprises 305 members of the general public aged 26-50 years and 202 people aged 51 years and above. Data were collected during June-July 2020. The efficiency of the program is evaluated on four aspects: 1) exposure to information about important government policy on migrant workers, 2) understanding of information about important government policy on migrant workers, 3) confidence in information about important government policy on migrant workers, and 4) utilization of information about important government policy on migrant workers. The finding reveals that the program has satisfied the criteria in all four aspects: with exposure to information about important government policy on migrant workers accounting for 75.4% (compared to the set criterion of 75%), understanding of information about important government policy on migrant workers accounting for 76.4% (compared to the set criterion of 73%), confidence in information about important government policy on migrant workers accounting for 76.3% (compared to the set criterion of 71%), and utilization of information about important government policy on migrant workers accounting 75.0% for (compared to the set criterion of 69%). With regard to exposure to information about important government policy on migrant workers, it is found that three issues that the target groups are most exposed to are: correct legal registration of migrant workers, measures to solve problems faced by migrant workers as a result of the spread of COVID-19, and legal enforcement on the work of migrant workers respectively. With regard to understanding of information about important government policy on migrant workers, it is found that three issues that the target groups understand the most are that the presence of legal migrant workers will assure everyone of society being safe and free from human trafficking, that the registration of migrant workers can be carried out at One Stop Service Centers for Migrant Worker Registration, and that migrant workers can have their work permit extended during the spread of COVID-19, respectively. With regard to confidence in the information about important government policy on migrant workers, it is found that the target groups have the most confidence in the accuracy of the information, followed by confidence in its objectivity and speed respectively. With regard to utilization of information about important government policy on migrant workers, it is found that most of the business operators support a good management system about migrant workers and support action that will improve their quality of life and enable them to live with others in society peacefully. Meanwhile, the majority of migrant workers are able to follow or advise others about general procedures or basic rules and regulations on migrant workers, while most of the general public can make use of the information on migrant workers in their conversation or exchange of opinions with others.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectประเมินผลth
dc.subjectการประชาสัมพันธ์th
dc.subjectปัญหาแรงงานต่างด้าวth
dc.titleประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563th
dc.title.alternativeEvaluation of Publicity Program on Management of Migrant Workers for FY 2020th
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderกรมประชาสัมพันธ์th
cerif.cfProj-cfProjId2563A00478th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation sector : RE)th
turac.contributor.clientกรมประชาสัมพันธ์
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์th
cerif.cfProj-cfTitleประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563th
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record