Show simple item record

dc.contributor.authorกิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์th
dc.date.accessioned2020-12-04T06:18:15Z
dc.date.available2020-12-04T06:18:15Z
dc.date.issued2563-12-04
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/940
dc.description.abstractโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจังหวัดสมุทรปราการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ตามมติของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี 2) บูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3) สนับสนุนและส่งเสริมการนำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติ คณะที่ปรึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายการพัฒนา คือ มูลค่ารายได้รวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีอัตราเติบโตขึ้น ร้อยละ 10 สถานบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว และมาตรฐานความปลอดภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดัชนีความสุขของประชาชน และนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีการจัดตั้งกลุ่ม หรือองค์กร เพื่อการบูรณาการเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 10 องค์กร คณะที่ปรึกษาได้จัดทำข้อเสนอประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่มาตรฐานสากลอย่างสมดุลและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ “Tourism Development Action Planning Project for Gulf of Thailand Coastal Tourism Development Zone” is mainly operated by Samut Prakan Provincial Office of Tourism and Sports, in relation with the resolution of the National Tourism Policy Board. The planning is operated in 4 provinces of Samut Prakan, Samut Songkhram, Samut Sakhon and Chachoengsao with the following objectives: (1) To establish a 5-year tourism development action plan, (2) To integrate tourism activities among related agencies and, sectors, and (3) To support and promote the implementation of the tourism development action plan. The advisory team has created the action plan under the vision: “Promoting the creative economy in achieving sustainable tourism development of coastal area on community-based tourism basis.” The development goals of the action plan are: (1) total revenue of the tourism industry to be increased by 10%, (2) 50% of tourism establishments receive tourism standard certification and safety standard, (3) the happiness index of people and tourists is above 75%, (4) 75% of information system to be developed to support Big Data, and (5) organizing 10 tourism organizations network. The advisory team proposed 5 strategic issues for tourism development as follows: Strategy 1: Tourism promoting by developing tourist attractions according to the local identity with local community participation supported by relevant agencies in all sectors; Strategy 2: Developing tourism competitiveness towards international standard in a balanced and sustainable manner; Strategy 3: Infrastructure and tourism facilities development to support tourism for all; Strategy 4: Technology development and innovation for modern marketing promotion; and Strategy 5: Development of integrated tourism management system.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวth
dc.subjectการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทยth
dc.titleจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทยth
dc.title.alternativeMaster plan of tourism development set up project within gulf of Thailand coast lifestyle tourism development areath
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการth
cerif.cfProj-cfProjId2562A00747th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการวิจัยth
turac.researchSectorสาขาการท่องเที่ยว (Tourism sector : TO)th
turac.contributor.clientสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์th
cerif.cfProj-cfTitleจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทยth
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record