Show simple item record

dc.contributor.authorณรงค์ ใจหาญth
dc.date.accessioned2020-10-29T06:24:18Z
dc.date.available2020-10-29T06:24:18Z
dc.date.issued2563-10-29
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/914
dc.description.abstractโครงการนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ คือ ประการแรก จัดหมวดหมู่อาชญากรรมในประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาของไทย ให้เข้ากับหมวดหมู่ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ (ICCS version 1.0) ประการที่สอง หาแนวทางที่มีประสิทธิภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาหากมีในการจัดทำหมวดอื่นที่เหลือของมาตรฐานระหว่างประเทศ วิธีการศึกษา (๑) ศึกษาวิจัยเอกสาร ตำรา และแนววินิจฉัยของศาลฎีกา และข้อมูลกฎหมายทางเวปไซด์ ที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่อาชญากรรมตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรม และความหมายและองค์ประกอบของความผิดในประเทศไทยและต่างประเทศ (๒) จัดความผิดในกฎหมายไทยตามแนวทางของการจัดหมวดหมู่ตามงมาตรฐานสากล และรับฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แล้วมาสรุปและจัดทำรายงานสมบูรณ์พร้อมด้วยคำอธิบายในการจัดทำหมวดหมู่อาชญากรรม รวมถึงข้อสังเกตต่าง ๆ ผลการศึกษา ๑. การจัดหมวดหมู่อาชญากรรมในหมวด ๑๐ จัดความผิดได้ทั้งในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายพิเศษซึ่งมีจำนวนมากเพราะความผิดดังกล่าวได้บัญญัติไว้แยกตามประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงมีปัญหาในส่วนที่เป็นการควบคุมการขนส่งและทิ้งเทขยะข้ามพรมแดนที่กฎหมายไทยยังไม่ได้กำหนดความผิดไว้โดยเฉพาะ จึงต้องอาศัยกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาประกอบ ๒. การจัดหมวดหมู่ในหมวด ๑๐ ในหมวดดทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนใหญ่กำหนดไว้ตรงกับกฎหมายไทย ส่วนความผิดต่อสิ่งแวดล้อม มีความคาบเกี่ยวระหว่างความผิดต่อเสียงและอากาศ ซึ่งในกฎหมายไทยรวมกัน แต่ในมาตรฐานสากลจัดแยกเป็นอีกส่วนหนึ่ง และในส่วนเกี่ยวกับการขนส่งและทิ้งเทขยะข้ามพรมแดน ไม่มีในกฎหมายไทย ๓. ความผิดในหมวด ๑๐ นี้มีความคาบเกี่ยวกับความผิดในหมวด ๐๖ ๐๘ ๐๙ แต่ได้จัดไว้ในหมวด ๑๐ นี้ หากมีวัตถุประสงค์ในการกระทำต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง This Research project has two aims: firstly, to classification Thai criminal offences in Penal Code and others Acts harmonized to section 10 acts against the natural environmental and secondly, to explore an efficacy guidelines and the way to solve any problems in classification on left of others section of ICCS. Methodology: the research has done in terms of qualitative research by (1) reviewing documentary : textbooks, Thai Supreme court decisions and legal information in website relating to the classification of offences under The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS) version 1.0. In addition, explores meaning and element of crimes in Thai and Foreign Penal Laws. (2) to classify offences in Thai penal laws which relate to sections 10 of ICCS and presenting to an experts seminar and get their comments and recommends to improve the final report of this research. Research outcomes: 1. Section 10 can be fit under Penal Code and others Acts which had been enacted for several laws both offenses against natural resources and environmental. However, Thai law has not yet promulgated special offenses involving the movement or damping of wastes across national borders. 2. As for part of natural resources in section 10, most of Thai laws have been fit with ICCS section 10. However, Thai laws do not separate offenses against air pollution from noise pollutions as in ICCS. Moreover, Thai laws have no provision on dumping waste across national borders. 3. Section 10 can be relation to other section 06 08 09 but these should be fit in section 10 if the acts aim to focus to against natural environmental.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectมาตรฐานระหว่างประเทศในการจัดหมวดหมู่อาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติth
dc.subjectหมวด ๑๐th
dc.subjectความผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติth
dc.subjectความผิดต่อสิ่งแวดล้อมth
dc.subjectThe International Classification of Crime for Statistical Purposesth
dc.subjectsection 10th
dc.subjectoffenses against natural resourcesth
dc.subjectoffences against pollutionsth
dc.titleจัดหมวดหมู่อาชญากรรมในกฎหมายไทยเข้ากับหมวดหมู่ตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ระยะที่ 4th
dc.title.alternativeClassifying Thai criminal laws to harmonize with the International Classification of Crime for Statistical Purposes version 1.0 Phase 4th
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)th
cerif.cfProj-cfProjId2563A00425th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขากฎหมาย (Law sector : LW)th
turac.contributor.clientสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์th
cerif.cfProj-cfTitleจัดหมวดหมู่อาชญากรรมในกฎหมายไทยเข้ากับหมวดหมู่ตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ ระยะที่ 4th
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record