Show simple item record

dc.contributor.authorอภิวัฒน์ มุตตามระ
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2015-11-10T02:53:24Z
dc.date.available2015-11-10T02:53:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/86
dc.description.abstractProject for the participation of civil society” was prepared under the Public Sector Development Strategy Thailand. (2556 BE - BE 2561), value the importance and adhering to the principles and guidelines of the public as a "center ". Changing role of government to support, facilitate and collaborate with the administration of political parties. In order to provide maximum benefits to the country including the availability and attitude to work as a network in cooperation with other sectors of society committed to excellence proactive. The work of government can innovate and clear goal to work and monitoring the achievement with a good self-regulatory system and stand in dignity and decency. The purpose of the project implementation is creation the strategy for the development of the bureaucracy of the Ministry of Industry. Towards a participatory government and prepared a guide to promote the participation of citizens. The Office of industries in 25 provinces, people took part in the administration of the Ministry of Industry, particularly in encouraging individuals and enterprises to conduct business more efficiently.en
dc.description.abstractโครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556–พ.ศ. 2561) ที่ได้ให้คุณค่าความสำคัญและยึดมั่นในปรัชญา หลักการ และแนวทางของการให้ประชาชนเป็น “ศูนย์กลาง” ในการทำงาน ปรับเปลี่ยนบทบาทของราชการให้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ประสานการทำงานกับผู้บริหารราชการแผ่นดินฝ่ายการเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศรวมทั้งมีความพร้อมและทัศนคติในการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมมือกับภาคอื่นๆ ในสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทำงานเชิงรุก มองไปข้างหน้า สามารถคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้การทำงานของภาครัฐต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ มีระบบกำกับดูแลตนเองที่ดี และตั้งมั่นอยู่ในศักดิ์ศรีและความดีงาม วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และจัดทำคู่มือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 25 จังหวัด นำไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งต้องการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดต้นแบบที่ดี (Best Practice) ในการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการต่อการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นth
dc.description.sponsorshipสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectการมีส่วนร่วมภาคประชาชนth
dc.titleส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
dc.title.alternativePromotion for Public Participation 2014
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
cerif.cfProj-cfProjId2557A00446
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาอุตสาหกรรม (Industry sector : IN)
turac.contributor.clientสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record