Show simple item record

dc.contributor.authorชุมพล บุญมีth
dc.date.accessioned2020-07-03T07:23:46Z
dc.date.available2020-07-03T07:23:46Z
dc.date.issued2563-07-03
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/858
dc.description.abstractสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ ที่เป็นองค์กรหลักของประเทศ. มีภารกิจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยให้มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ งานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องสร้างความเข้าใจให้กับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก จัดได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก ซึ่งเป็นต้องมีการทำการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นเป็นไปตามภารกิจของ สพธอ.ดังนั้น สพธอ. จึงได้กำหนดโครงการจัดจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงด้วยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงมีประสบการณ์ในการจัดงานอบรมและสัมมนา เพื่อรองรับการปรับระบบ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจภาคเอกชน ให้กับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ของ สพธอ. ต่อไป ผลลัพธ์ของโครงการนี้คือการสร้างหลักสูตรสำหรับอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดทำและใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกจำนวน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรระดับผู้นำองค์กร และระดับพนักงานระดับปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนำหลักสูตรดังกล่าวไปจัดการอบรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่มีความสนใจในการขำเข้าส่งออก The Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) also known as ETDA, which is a core agency of Thailand, have an important mission to build up confidence in electronic transactions by developing required soft infrastructure’s services. In addition, the ETDA also emphasize in digital security’s human development in both quantity and quality sufficient to meet the needs of the country. The e-Trade Facilitation is a new cause which have to create a common understanding among all importer and exporter in both public and private sectors. This project is the core infrastructure to develop online transactions in the country. The project aims to establish the convenient for all exporter and importer. To do so, there have to be a change management to make an effective communication and knowledge and support the development of electronic transactions according to the EDTA’s mission. Therefore, the ETDA launch this “Courses development and Training and Seminar to make knowledge and understanding for changing the creating and using electronic documents for import and export.” project. The result of this project are 2 courses development for training to make knowledge and understanding for changing the creating and using electronic documents for import and export, one for the policy maker and the other for the operation and use that 2 courses to train the public sector, private sector and any people who interest in import and export.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectการอำนวยความสะดวกทางการค้าth
dc.subjectการบริหารการเปลี่ยนแปลงth
dc.subjectการสร้างหลักสูตรth
dc.subjectผู้นำองค์กรth
dc.subjectพนักงานระดับปฏิบัติการth
dc.subjectTrade Facilitationth
dc.subjectChange Managementth
dc.subjectCouse Developmentth
dc.subjectPolicy Makerth
dc.subjectOperationth
dc.titleพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมและสัมมนาสร้างความรู้และความเข้าใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดทำและใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกประจำปีงบประมาณ 2559th
dc.title.alternativeCourse Development, Training and Seminar to Enhance Readiness of Electronic Document in Import/Exportth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)th
cerif.cfProj-cfProjId2560A00219th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous sector : MS)th
turac.contributor.clientสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์th
cerif.cfProj-cfTitleพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมและสัมมนาสร้างความรู้และความเข้าใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดทำและใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกประจำปีงบประมาณ 2559th
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record