Show simple item record

dc.contributor.authorศุภชัย ศรีสุชาติth
dc.date.accessioned2020-06-23T07:59:11Z
dc.date.available2020-06-23T07:59:11Z
dc.date.issued2563-06-23
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/841
dc.description.abstractการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงสมรรถนะหลักขององค์กร (Corporate Core Competency) สมรรถนะหลักของบุคลากร (Employee Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) เพื่อให้สอดรับกับแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ปีงบประมาณ 2560–2564 โครงการฯดังกล่าวนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการพัฒนาในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กรด้วย ข้อเสนอสมรรนถะหลักขององค์กรที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย (1) ความสามารถในการบริหารการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ (2) ความสามารถในการกำกับดูแลโครงข่ายรถไฟฟ้าฯ (3) ความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และ (4) ความสามารถในการผลักดันระบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟฟ้าฯ ข้อเสนอสมรรถนะหลักของบุคลากรที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย (1) คุณธรรม และจริยธรรม (2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (3 ) การทำงานเป็นทีม (4) การให้บริการอย่างเข้าใจ (5) การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ข้อเสนอสมรรถนะด้านการบริหารที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์ (2) การคิดอย่างเป็นระบบ (3) ความเข้าใจในภารกิจ/ธุรกิจขององค์กร (4) ภาวะผู้นำ (5) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (6) การบริหารผลงาน ข้อเสนอในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่ปรับปรุงใหม่ วางอยู่บนแนวทางของการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในรูปแบบรุ่น โดยเสนอให้เปิด 2-3 ปีต่อรุ่นเพื่อให้จำนวนบุคลากรมีเพียงพอในการคัดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงได้อย่างมีคุณภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับ 7-10 และหัวหน้าแผนก/รักษาการหัวหน้าแผนก โดยกลุ่มเป้าหมายจะทำการสมัครเข้าโครงการด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการคัดเลือกด้วยแนวทางศูนย์การประเมิน (Assessment Center) ทั้งนี้ ผู้เข้าโครงการจะยังไม่ถือ เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูง จะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาประมาณ 1 ปี แล้วผ่านการคัดทดสอบขั้นสุดท้ายโดยผู้ผ่านการทดสอบ จึงจะถือเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะผ่านเข้าสู่การจัดสรรความรับผิดชอบ (Re-deployment) และพัฒนาเส้นทางอาชีพเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อจัดสรรให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูงได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เหมาะสมกับขีดความสามารถและสามารถใช้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุดรวมถึงพัฒนาตนเองต่อไป ย่างต่อเนื่องในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่ปรับปรุงใหม่นี้ ยังได้เสนอการให้รางวัลกับบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยเปิดให้สามารถก้าวหน้าสู่ระดับ 8 ได้โดยไม่ต้องมีตำแหน่งบริหารรองรับ เป็นกลไกในการธำรงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่กับองค์กร ข้อเสนอการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร เน้นการสร้างความพร้อมให้ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ช่วยผู้ว่าการฯ มีศักยภาพในการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างเป็นระบบและสร้างความเป็นธรรมในเรื่องโอกาสการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร เพื่อพัฒนาตน เองเบื้องต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่การเป็นผู้มีศักยภาพขึ้นสู่ตำแหน่งเป้าหมายที่เลือกหลังจากผ่านโครงการเตรียมความพร้อมแล้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมตรงตามตำแหน่งเป้าหมายที่เลือก ซึ่งจะทำให้ รฟม. มีบุคลากรพร้อมที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ และรองผู้ว่าการฯ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำข้อเสนอทุกด้าน ของโครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 ได้ใช้วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบด้านทั้งจากเอกสารที่เกี่ยวข้องการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้บริหารทุกระดับก่อนที่จะทำการกำหนดตัวแบบของข้อเสนอทุกด้านเพื่อให้ข้อเสนอวางพื้นฐานอยู่บนบริบทของ รฟม. และสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างแท้จริง Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA)’s Human Resources System Development 2018 Project comprised the review and update of Corporate Core Competency, Employee Core Competency, and Managerial Competency to accommodate the new 2017-2021 Enterprise Plan. The project also included the review and improve of Talent Management System, and Succession Planning. The proposed refined Corporate Core Competency comprises (1) The ability to Manage Construction of Mas Rapid Transit Project (2) The ability to oversee Mass Rapid Transit Network, (3) The ability to Expand Related Business, and (4) The ability to Influence other transportation System to connect to Mass Rapid Transit. The proposed refined Employee Core Competency comprises (1) Integrity (2) Expertise (3) Teamwork (4) Service mind (5) Achievement Motivation. The proposed refined Managerial Competency comprises (1) Vision (2) System Thinking (3) Organizational awareness (4) Leadership (5) Change Management (6) Performance Management. The proposed refined Talent Management System will be operated by Batch, in which new batch will be opened for each 2-3 years in order to ensure sufficient supplies of staffs in the target group (employees at level 7-10, and section manager/acting section manager) to allow for quality talent selection. The target will be required to apply to entry the program, in which the selection will be conducted via the assessment center process. Those passed the selection, who are not yet considered as talent, will be required to join the development program (approximately 1 year) and pass the final test process afterward. Those who pass final test will then be considered as talent and will proceed to redeployment and career plan process to consider/reallocate to the responsibility utilized effectively talent’s abilities and contributed more impact to the organization. The proposed refined Talent Management proposed also the rewards to retain talents by offering potential of career progression to level 8 without the needs to have management position. The proposed refined succession planning system focus on managerial development of targeted management position incumbent at level 11-13 having potential to hold a higher position. Fairness opportunity for management incumbent of holding the higher position is given importance in the system. All targeted incumbent are entitled to apply for managerial development program in the proposed refined succession planning system. In addition, they are entitled to apply for successor of higher position following their career path after finishing such managerial development program. Individual Development Plan will be set for selected successors being prepared to such higher position whereby an organization will not lack of qualified management incumbent. According to Mass Rapid Transit Authority of Thailand’s Human Resources System Development 2018 Project, data are collected from concerned document and all level of management incumbents whereby system improvement proposals is based on context of the organization, hence, they can be really implemented.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectระบบงานทรัพยากรบุคคลth
dc.subjectการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยth
dc.titleพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561th
dc.title.alternativeHuman Resource Development Systemth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยth
cerif.cfProj-cfProjId2561A00708th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (Management and Institutional Development sector : MID)th
turac.contributor.clientการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์th
cerif.cfProj-cfTitleพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561th
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record