Show simple item record

dc.contributor.authorปาริชาต ชื่นวัฒนกุลth
dc.date.accessioned2020-04-23T08:30:05Z
dc.date.available2020-04-23T08:30:05Z
dc.date.issued2020-04-23
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/773
dc.description.abstractสำนักงานศูนย์วิจัยฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ โดยจัดทำจดหมายส่งตรงยังกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวิสาหกิจที่สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ราย โดยที่ปรึกษาได้ทำการประเมินศักยภาพและวินิจฉัยสถานประกอบการของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ เพื่อวางแผนการบ่มเพาะหรือปรึกษาแนะนำเฉพาะด้านตามที่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะต้องการจากการบ่มเพาะและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในสถานประกอบการของผู้เข้ารับการบ่มเพาะแต่ละกิจการ จำนวน 60 man-hour มีผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ดังนี้ 1) สมุนไพรนางฟ้า - มีการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอรับการอุดหนุนเงินกู้ จากกองทุนฟื้นฟู 2,000 ล้านบาท ของ สสว. โดยได้รับการอนุมัติเงินอุดหนุน จำนวน 500,000 บาท เรียบร้อยแล้ว สำหรับปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐานและเพิ่มกำลังการผลิต - มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยขยายตลาดทั้งออนไลน์และขายผ่านตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งไปออกบูทขายสินค้าที่ประเทศกัมพูชา ทำให้ยอดขายของกิจการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงมิถุนายน 2561 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากยอดขายในปี 2560 เฉลี่ยเดือนละ 50,000 บาท ซึ่งในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 80,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 - มีระบบบัญชี ซึ่งที่ปรึกษาออกแบบเฉพาะสำหรับกิจการของผู้ประกอบการ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป excel ในการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ผู้ประกอบการสามารถปิดงบกำไรขาดทุนได้ทุกเดือน ทำให้ทราบถึงผลดำเนินงานของกิจการ รายการค่าใช้จ่ายของกิจการและต้นทุนที่แท้จริง เพื่อใช้หาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินกิจการให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น 2) บริษัท ดีเอส เบเกอรี่แอนด์ฟูดส์ จำกัด - มีแนวทางในการคัดเลือกเครื่องจักร และมีผังโรงงานที่จะดำเนินการให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิต อย. และ GMP - แนวทางการปรับปรุงโรงงานใหม่ที่กำลังดำเนินการให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิต อย. และ GMP - ลดต้นทุนการผลิต โดยการลดความสูญเสียจากการผลิตสต็อกไว้เพื่อขาย ทำการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายขนมเปี๊ยะแต่ละไส้ เพื่อวางแผนและควบคุมการผลิตขนมเปี๊ยะแต่ละไส้ตามปริมาณความต้องการจริงของลูกค้า จากผลการดำเนินงานดังกล่าวพบว่าปริมาณของเสียเนื่องจากขนมเปี๊ยะหมดอายุจากการผลิตที่มากเกินความต้องการของลูกค้า ลดลงร้อยละ 5 หรือคิดเป็นมูลค่าผลประหยัด 472,500 บาท/ปี 3) ต้นเนื้อย่างเกาหลี - มีการพัฒนาสินค้าใหม่ คือ น้ำจิ้มเนื้อย่างบรรจุขวด และมีแนวทางในการยืดอายุสินค้า โดยสามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บได้นาน 4 เดือน สามารถขยายตลาดได้มากขึ้น โดยเริ่มขายน้ำจิ้มบรรจุขวดตั้งแต่เดือน มี.ค.มียอดขายเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 400 ขวด ราคาขายขวดละ 30 บ.เท่ากับ มียอดขายเพิ่มขึ้น 12,000 บ./เดือน คิดเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าใหม่ = 4 % - มีผังการผลิต 1 ผัง เพื่อให้เป็นแนวทางในการออกแบบโรงงานผลิตน้ำจิ้ม การดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจทุกกิจการ เป็นไปตามแผน โดยผลลัพธ์ในภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ วิสาหกิจทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 85 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย และมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น สูงกว่า ร้อยละ 9 จำนวน 2 กิจการ รวมมูลค่า 42,000 บาท/เดือน และสามารถลดของเสียได้มากกว่า ร้อยละ 3 จำนวน 1 กิจการ คิดเป็นมูลค่า 472,500 บาท/ปี Thammasat University Research and Consultancy Institute has invited the target group to participate in the project by mailing to them directly and advertising through the website of Faculty of Engineering. There are 3 applicants who were chosen. The consultants evaluated the potential, and diagnosed the establishments of the chosen applicants in order to plan an incubation or to provide them the specific aspect they wanted. According to the business incubation and in-depth counseling for the 60 Man-Hour individually, the results of taking the plan to adapt in any activities are based on the objectives and indicators of success of the work, as following; 1) Fairy Herbal - A business plan was created to be obtained a loan subsidy from the rehabilitation fund of OSMEP for 2,000 million baht, the business has already received a subsidy for 500,000 baht to standardize the establishments, and to increase production capacity. - There is a Marketing Strategy from expanding the market through both online and agents, and the selling products in Cambodia. The sales of the business from February to June 2018 has increased continuously. The average sales in 2017 is 50,000 baht per month, which is up to 80,000 baht per month or 60 percent at the present. - There is an accounting system designed by a consultant for the business by using the excel program to record revenue and expenditure. The entrepreneurs can close the monthly income statement, and know the results of operations including the expenses of the business and actual costs, so that they can find the ways to improve their operations to gain more profits. 2) DS Bakery and Food Co., Ltd. - There are guidelines for selecting machinery and factory layout to be implemented in accordance with the standard of production and GMP. - Guidelines for the improvement of new plants that are being implemented are in accordance with the standards of production standards and GMP. - The cost reduction was created by reducing losses from stock production, storing and analyzing sales information of each filling to plan and control the production of each moon cake according to the customer demand. As a result of this operation, the amount of waste from expired products was decreased for 5 percent, or the value of saving is 472,500 Baht per year. 3) Ton Korean Barbecue - There is a new product development, the bottled sauce, and a way to extend the product quality. Since the product can be extended for 4 months, the markets can be more expanded. The bottled sauce was started to be sold since March, the average sales are 400 bottles per month, the sales price is 30 baht per bottle. Hence, the sales was increase for 12,000 baht per month, and the increased sales of a new product is 4 percent. - There is a production plan to design the plant of sauce production. The incubation of all businesses is in keeping with a plan. All entrepreneurs are satisfied more than 85 percent, higher than the target, and the sales volume of 2 businesses were increased by more than 9 percent, the total value is 42,000 baht per month, and there are a business that the waste can be decreased for more than 3 percent, the total value is 472,500 baht per year.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.titleสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 3 กิจการth
dc.title.alternativeBusiness Incubationth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมth
cerif.cfProj-cfProjId2561A00100th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขาอุตสาหกรรม (Industry sector : IN)th
turac.contributor.clientศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีth
cerif.cfProj-cfTitleสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 3 กิจการth
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record