Show simple item record

dc.contributor.authorชัยวัฒน์ อุตตมากรth
dc.date.accessioned2020-02-06T07:13:17Z
dc.date.available2020-02-06T07:13:17Z
dc.date.issued2563-02-06
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/711
dc.description.abstract1) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจในการเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทย และสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก โดยหนึ่งในภารกิจของ สสปน. คือ การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทยตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555 2) คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สสปน. ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมาตรฐานที่ สสปน. ให้การสนับสนุนต่อผู้มาขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามระเบียบคณะกรรมการ สสปน. ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555 กำหนดให้ สสปน. จะต้องมีแผนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการให้บริการตามมาตรฐานปีฯ 60 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ดังนั้น เพื่อให้ สสปน. มีแผนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการให้บริการตามมาตรฐานปีฯ 60 ที่มีทิศทางและแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับการสนับสนุนจาก สสปน. ตามระเบียบคณะกรรมการ สสปน. ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พ.ศ. 2555 ได้ดียิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการให้บริการตามมาตรฐานที่ สสปน. ให้การสนับสนุนต่อผู้มาขอรับการสนับสนุน ปี 2560-2562 Established by Royal Decree in 2002, the Thailand Convention and Exhibition Bureau (also known as TCEB) is a public organization tasked with promoting and developing business events in Thailand. Since 2004, TCEB has worked toward establishing Thailand as Asia's premier business events destination, by providing flexible, service-oriented support to meeting-goers, incentives winners, convention attendees and exhibition participants. TCEB is dedicated not only to facilitating world-class business events, but to making business travelers aware of the Kingdom's remarkable array of destinations, activities and attractions. Exciting innovations are a foot at TCEB, where a rebranding of the organization ensures a laser-like focus on the growth and continued development of unique and inspiring business events in Thailand. In addition, we aim to deliver what you need for enjoyable and successful meetings and trade shows: flexible local suppliers, abundant business opportunities, the famous Thai service touch, and endless opportunities for amazing and unforgettable experiences outside of the hotel, conference room, and exhibition hall. In order to achieve and support our goals and mission, and also compliance with the Thai government service regulation, TCEB has studied and prepared the three-year e-Service TCEB development Plan (2017-2019) in which application and e-services are implemented to creating economic value and generating revenues for TCEB customer supports.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectแผนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์th
dc.subjectอุตสาหกรรมไมซ์th
dc.titleศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการให้บริการตามมาตรฐานที่ สสปน.th
dc.title.alternativeStudy and Preparation Project for Three-year e-Service TCEB development Plan (2017-2019)th
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)th
cerif.cfProj-cfProjId2559A00500th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology sector : ICT)th
turac.contributor.clientสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์th
cerif.cfProj-cfTitleศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการให้บริการตามมาตรฐานที่ สสปน.th
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record