Now showing items 5-7 of 7

 • type-icon

  วัดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ 

  พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  การดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนในปัจจุบัน มีรูปแบบการแข่งขันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนวัตรรมและทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการยอบรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เห็นได้จากประเทศที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ได้มาก จะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้มากกว่าประเทศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่น้อยกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่า นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง ...
 • type-icon
 • type-icon

  หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) แบบมุ่งเป้า พื้นที่ 10 จังหวัดยากจน 1 พื้นที่เป้าหมาย 

  กนกวรา พวงประยงค์; วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-05)

  โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) แบบมุ่งเป้าพื้นที่๑๐ จังหวัดยากจน ๑ พื้นที่เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย คัดเลือกพื้นที่และศึกษาปัญหาและความต้องการของ ๑ พื้นที่เป้าหมายเพื่อนำนวัตกรรมและความรู้ที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้จริงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมถึงศึกษากิจกรรมและข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมจากองค์กรธุรกิจนวัตกรรมและนิติบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนค้นหาทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีระยะเวลาดำเนินงานรวม ๙ เดือน (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ...