Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การวิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย์ ด้วยวิธีทางสเปคโตรสโคปี 

    สายสุรีย์ ประทีปทองคำ; จตุพร ธีระกุล; สมจินตนา พุทธมาตย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    เทคนิคทางสเปคโตรสโคปี เช่น อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี ยูวีสเปคโตรสโคปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปคโตรสโคปี (เอ็นเอมอาร์) และแมสสเปคโตรสโคปี เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย์ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบเทคนิคทางสเปคโตรสโคปีทั้งหมด เอ็นเอมอาร์เป็นเทคนิคที่ให้ข้อมูลของสารประกอบมากที่สุด จุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือการวิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย์โดยให้ โปรตอนเอ็นเอมอาร์ และ/หรือ คาร์บอนสิบสามเอ็นเอมอาร์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น 16 ตัวอย่าง