Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จัดจ้างวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยเครื่อง Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

    สายสุรีย์ ประทีปทองคำ; ภานุมาศ ทองอยู่ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    เทคนิคเอ็นเอ็มอาร์สเปคโตรสโคปีเป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ในงานวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมากที่สุด เทคนิคหนึ่ง โดยเฉพาะในการตรวจสอบโครงสร้างสารอินทรีย์ เพราะเทคนิคดังกล่าว สามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อของอะตอม รวมถึงการจัดเรียงตัวของหมู่แทนที่ในที่ว่างของโครงสร้างรวมถึงการจัดเรียงตัวของหมู่แทนที่ในที่ว่างของโครงสร้างสารประกอบต่างๆ จุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือ การตรวจสอบโครงสร้าง สารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโปรตอนเอ็นเอมอาร์ จำนวน 50 ตัวอย่าง และ เทคนิคคาร์บอนสิบสามเอ็นเอมอาร์ จำนวน 20 ตัวอย่าง