Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    สำรวจความคิดเห็นในการใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2553 โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

    พัชรา พัชราวนิช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

    1. ชื่อโครงการ โครงการสำรวจความคิดเห็นการใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการจัดการประชุมรับฟัง ความคิดเห็น “การใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓” 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 เดือน หรือ 30 วัน 5. วัตถุประสงค์ 5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการไปรษณีย์ เรื่องการบังคับใช้กฎ ข้อบังคับไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2553 5.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ...