Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การออกแบบระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม สำหรับโครงการนวัตกรรมด้านสังคม 

    วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

    วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. เพื่อออกแบบระบบประเมินผลลัพธ์ทำงสังคม (social impact assessment: SIA) และดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม ที่ สนช. ให้การสนับสนุน ตามยุทธศาสตร์นวัตกรรมสังคมของ สนช. 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม และวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อระบุตัวชี้วัดของผลลัพธ์ทางสังคมแก่โครงการนวัตกรรม ด้านสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. และ 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และนำการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมแก่ทีมงานของสนช. และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ...