Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

    เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล; จุมพล แดงสกุล; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2009)

    นับตั้งแต่มีการนำพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาใช้ พบว่ามีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและปัญหาอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีการทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดขึ้นตลอดจนผลกระทบที่เกิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง