Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  การออกแบบระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม สำหรับโครงการนวัตกรรมด้านสังคม 

  วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. เพื่อออกแบบระบบประเมินผลลัพธ์ทำงสังคม (social impact assessment: SIA) และดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม ที่ สนช. ให้การสนับสนุน ตามยุทธศาสตร์นวัตกรรมสังคมของ สนช. 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม และวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อระบุตัวชี้วัดของผลลัพธ์ทางสังคมแก่โครงการนวัตกรรม ด้านสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. และ 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และนำการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมแก่ทีมงานของสนช. และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ...
 • type-icon

  ศึกษาทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

  ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)
 • type-icon

  ศึกษาวิสัยทัศน์ ศักยภาพ และบทบาทการพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก) 

  นิจ ตันติศิรินทร์; สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  Innovator)” ร่วมรังสรรค์นวัตกรรมให้ตรงความต้องการของคนภายในย่าน สร้างมูลค่าเพิ่ม จัดสรรทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน โดยย่านนวัตกรรมอาจเปรียบได้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่มุ่งสนับสนุนบุคคลากร ธุรกิจ กลุ่มคลัสเตอร์ และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) โดยการพัฒนาสินทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่ สินทรัพย์ทางกายภาพ (Physical Assets) สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ (Economic Assets) และสินทรัพย์ทางเครือข่าย (Networking ...