Now showing items 1-4 of 4

 • type-icon

  กิจกรรมสำรวจและประเมินการดำเนินงานของร้านอาหารไทย งานวิจัยเรื่องการศึกษาคุณค่าตราสินค้า (Brand equity) ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่น และการวัดความภักดี ในตราสินค้า (Brand loyalty) ต่อการใช้บริการร้านอาหารไทยแบบบริการเต็มรูปแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย (Thailand Food Forward) 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ; ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  โครงการการศึกษาคุณค่าตราสินค้า ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นและการวัดความภักดีในตราสินค้าต่อการใช้บริการร้านอาหารไทยแบบบริการเต็มรูปแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดคุณค่าตราสินค้าร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นศึกษาการรับรู้ทัศนคติ และปัจจัยส่วนบุคลของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารไทย และเสนอแนะกลยุทธ์การส่งเสริมร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของร้านอาหารไทย โดยมีขอบเขตงานวิจัย คือ พื้นที่เมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถาม และเชิงคุณภาพ จากการศึกษา พบว่า ประเทศญี่ปุ่นมี ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยหลากหลายโครงการภายใต้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมาเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อชี้วัดความสำเร็จของแต่ละโครงการ โดยการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแบ่งการติดตามและประเมินผลโดยใช้กรอบการประเมินที่แตกต่างกันตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจำแนกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-13)

  โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนติดตามและส่วนประเมินผลโครงการตามกรอบ Logic Model โดยติดตามโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 54 โครงการ ดำเนินงานออกเป็น 2ส่วน คือ การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยแบ่งประเภทโครงการตามลักษณะการดำเนินงานของแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน 6 ประเภท คือ (1) โครงการประเภทให้คำแนะนำเชิงลึก (2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ (4) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย (5) โครงการประเภทกิจกรรมพิเศษ และ (6) การประเมินคว ...
 • type-icon

  เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย (Thailand Food Forward) ปี 2557 กิจกรรม สำรวจและประเมินผลการดำเนินงานของร้านอาหารไทย (กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย) 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  กิจกรรมสำรวจและประเมินผลการดำเนินงานของร้านอาหารไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย (Thailand Food Forward) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหาร และสถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารไทยในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมเฉพาะประเทศสวีเดนและเดนมาร์ก ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพต่อการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยคณะวิจัยได ...