Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    เก็บแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

    หาญพล พึ่งรัศมี; ไพรัช อุศุภรัตน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกโครงการฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตและการประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นโครงการจัดทำ “ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory Database; LCI Database) ของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศไทย” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้เป็นโครงการสำหรับนำร่อง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เบื้องต้นของ สวทช. ทั้งในด้านการดำเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่และมีระยะเวลาดำเนินงานภายหลังรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2560 ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเป็นฐา ...