Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การออกแบบระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม สำหรับโครงการนวัตกรรมด้านสังคม 

  วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. เพื่อออกแบบระบบประเมินผลลัพธ์ทำงสังคม (social impact assessment: SIA) และดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม ที่ สนช. ให้การสนับสนุน ตามยุทธศาสตร์นวัตกรรมสังคมของ สนช. 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม และวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อระบุตัวชี้วัดของผลลัพธ์ทางสังคมแก่โครงการนวัตกรรม ด้านสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. และ 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และนำการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมแก่ทีมงานของสนช. และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ...
 • type-icon

  ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ (คนไร้บ้าน ผู้ป่วยข้างถนน) 

  วีรบูรณ์ วิสารทสกุล; Weeraboon Wisartsakul (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ (คนไร้บ้าน ผู้ป่วยข้างถนน) พ.ศ. 2558-2560 กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานผ่าน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การเสริมศักยภาพแกนนำและการสร้างพลังเครือข่ายผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ 2) การพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบท 3) การส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันและองค์กรในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 4) การสื่อสารสังคมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และ 5) การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย ในการประเมินผลครั้งนี้ ...