Now showing items 35-54 of 72

 • type-icon

  ติดตามประเมินผลการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์) 

  สามชาย ศรีสันต์; พรพรรณ วีระปรียากูร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ หลายรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 รวม 66 ศูนย์ โดยกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างศึกษา 18 ศูนย์ ที่เป็นตัวแทนของ 8 ประเภท ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ศึกษากระบวนการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ รวมทั้งบทเรียนและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผลการประเมินศูนย์การเรียนรู้พบว่าศูนย์การเรียนรู้ที ...
 • type-icon

  ติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 

  ระพีพรรณ คำหอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อประเมินผลโครงการเด็กแรกเกิดใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) พัฒนาการสมวัยตามเกณฑ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) ความสอดคล้องของการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนกับคุณสมบัติที่กำหนด และ 3) เพื่อประเมินผลกระทบจากการจ่ายเงินผ่านระบบ e-payment ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการศึกษาผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 19,362 คน การเก็บข้อมูล 4 ภาค 66 จังหวัด ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจน และสร้างสวัสดิการพื้นฐานเด็ก ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์; คมน์ พันธรักษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนติดตามและส่วนประเมินผลโครงการตามกรอบ Logic Model โดยติดตามโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำนวน 41 โครงการจาก 3 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยจากผลการติดตามโครงการพบว่า 40 โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสามารถสร้างผลผลิตได้ตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ และบางโครงการสร้างผลผลิตได้มากกว่าจำนวนที่กำหนด และ 1 ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยหลากหลายโครงการภายใต้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมาเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อชี้วัดความสำเร็จของแต่ละโครงการ โดยการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแบ่งการติดตามและประเมินผลโดยใช้กรอบการประเมินที่แตกต่างกันตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจำแนกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ...
 • type-icon

  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-13)

  โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนติดตามและส่วนประเมินผลโครงการตามกรอบ Logic Model โดยติดตามโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 54 โครงการ ดำเนินงานออกเป็น 2ส่วน คือ การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยแบ่งประเภทโครงการตามลักษณะการดำเนินงานของแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน 6 ประเภท คือ (1) โครงการประเภทให้คำแนะนำเชิงลึก (2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ (4) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย (5) โครงการประเภทกิจกรรมพิเศษ และ (6) การประเมินคว ...
 • type-icon

  ทดสอบอุปกรณ์ LED ของบริษัท ชัยภัทรพันธุ์ จำกัด ณ สถานีบริการน้ำมัน PTTRM กรุงเทพ-รามอินทรา 2 

  พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  In this project, LED lamps are experimented in term of light quality and energy conservation to compare with metal halide (MH) lamps for canopy of PTTRM gas station, which the Ramintra 2 branch is selected to install the LED lamps of Chai Phad Phand Co.,Ltd. under practical condition. The luminance standards and regulations, such as LM80, are used to recommend the quality of LED lamp. In addition, the simulated energy saving of LED lamp over MH lamp is evaluated by considerin g the energy consumption of accepted period and controlled ...
 • type-icon

  ทุนทางสังคมในประเทศไทย 

  อาณัติ ลีมัคเดช; ธีระ สินเดชารักษ์; นวลนภา ธนศักดิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2010)

  The objective of this paper is to introduce how to measure social capital in Thailand. In addition, the paper proves the significant role of social capital on socio-economic variables such as crime, health, income. Using the survey of the National Statistical Office in September 2007, the paper decomposes Thai social capital into five components, namely social cooperation, trust, social support, family ties, and social network.
 • type-icon

  บูรณาการข้อมูลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร 

  วสันต์ เหลืองประภัสร์; ศิกานต์ อิสสระชัยยศ; Luangprapat, Wasan; lssarachaiyos, Sikarn (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)
 • type-icon

  ประเทศสาธารณรัฐแทนซาเนีย : โครงการศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศแทนซาเนีย เอธิโอเปียและบอตสวานา : รายงานฉบับสมบูรณ์ 

  ไว จามรมาน; ชาญ ชูประสิทธิ์; Ngovi, Honest Prosper; บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์; ปานบุลิน ทิพนาค; กาญจนาภรณ์ (อินทปันตี) เลิศลอย; สมัชญา บุญชูสวัสดิ์; ชัชวาลย์ มาเพชร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • type-icon

  ประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 1 

  ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; Supasawat Chatchawal (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  There are two objectives in the project of an evaluation of the implementation of the political development plan No. 1 (2008-2013): first of all to evaluate performance resulting from an implementation of the plan; secondly, to offer recommendations and guidance for the political development plan No. 2. To evaluate the plan, researchers employ an evaluation research framework by using both quantitative and qualitative method. It founds that an implementation of the plan has both strengths and weaknesses. For strengths, for example, an extensive ...
 • type-icon

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จังหวัดร้อยเอ็ด 

  โกวิทย์ พวงงาม; ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี; รณรงค์ จันใด; ณัฏฐพัชร สโรบล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด (Integrity Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 2) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ ...
 • type-icon

  ประเมินผลกระทบต่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของประเทศไทย 

  สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่องโครงการประเมินผลกระทบต่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของประเทศไทย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างทางรถไฟฯ ในพื้นที่สี่จังหวัดที่มีสถานีรถไฟ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครราชสีมา สระบุรี และระยอง ทั้งนี้การวิเคราะห์ในลักษณะสหวิทยาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจะนำไปสู่ผลการศึกษาวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติที่เกิดขึ้นกับพื้นที่เป้าหมายของการศึกษา โดยรูปแบบการศึกษาจะใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ...
 • type-icon

  ประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทยจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

  ประภัสสร์ เทพชาตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  การวิเคราะห์ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่ออุตสาหกรรมไมซ์มีความสำคัญเนื่องจากความตกลง AEC เป็นความตกลงที่มีเงื่อนไขของการเปิดเสรีที่กว้างขวางกว่าความตกลงเปิดเสรีทางการค้า กล่าวคือ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่เพียงแต่การเปิดให้สินค้าสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้โดยมีอุปสรรคน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย แต่เปิดให้มีการค้าบริการได้อย่างเสรีมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศสะดวกขึ้น และเปิดเสรีทางด้านการลงทุนมากขึ้นด้วย ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจากเดิมที่เคยเป ...
 • type-icon

  ประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องในปีงบประมาณ 2557 

  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเรื่องการประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพของการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม ชุมชนตำบลนำร่องที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557 จำนวน 312 ศูนย์ ในจังหวดนำร่องทั้งหมด 18 จังหวัด โดยดำเนินการศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของกระบวนการจัดตั้งศูนย์ฯ และนำผลการประเมินดังกล่าวมาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการขยายผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศต่อไป ตามแผนการดาเนินงาน วิธีการที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้บร ...
 • type-icon

  ประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ธีร เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2561 นี้ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยผลการประเมิน 3 ได้แก่ การประเมินเพื่อแสดงสถานะภาพของหมู่บ้าน วท. ที่ได้รับงบประมาณใน ปี 2561 จำนวน 68 หมู่บ้าน ว่ามีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด (ยั่งยืน เข้มแข็งเติบโต หรืออยู่รอด) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้าน วท. จำนวน 24 โครงการคลินิกเทคโนโลยีและ 68 โครงการหมู่บ้าน ...
 • type-icon

  ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ (คนไร้บ้าน ผู้ป่วยข้างถนน) 

  วีรบูรณ์ วิสารทสกุล; Weeraboon Wisartsakul (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ (คนไร้บ้าน ผู้ป่วยข้างถนน) พ.ศ. 2558-2560 กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานผ่าน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การเสริมศักยภาพแกนนำและการสร้างพลังเครือข่ายผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ 2) การพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบท 3) การส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันและองค์กรในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 4) การสื่อสารสังคมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และ 5) การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย ในการประเมินผลครั้งนี้ ...
 • type-icon

  ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2561 (พื้นที่ภาคใต้) 

  อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จำนวน7 ชุมชน ใน 4 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ 1) ชุมชนคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) ชุมชนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4) ชุมชนบ้านควน จังหวัดยะลา 5) ชุมชนปิยะมิตร 3 จังหวัดยะลา 6) ชุมชนท่าด่าน จังหวัดปัตตานี และ 7) ชุมชนปะกาฮารัง จังหวัด ปัตตานี โดยทำงานร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • type-icon

  ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปีพ.ศ.2560 (พื้นที่ภาคใต้) 

  อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 8 ชุมชน ใน 4 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ 1) ชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ชุมชนคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) ชุมชนทับคริสต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี4) ชุมชนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5) ชุมชนบ้านควน จังหวัดยะลา 6) ชุมชนปิยะมิตร 3 จังหวัดยะลา 7) ชุมชนท่าด่าน จังหวัดปัตตานี และ 8) ชุมชนปะกาฮารัง จังหวัดปัตตานี โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • type-icon

  ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (full report) 

  ประสิทธิ์ เอกบุตร; ชนินทร์ มีโภคี; บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ; สุเมธ ศิริคุณโชติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2005)
 • type-icon

  ผลการวิเคราะห์และประมวลผลจากข้อเสนอแนวคิดที่ได้จากการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำภาคประชาชน 

  วรรณี สำราญเวทย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2012)

  The severe damage of the deluge in Bangkok and vicinity in 2011 thoroughly caused Bangkok Metropolitan Administration (BMA) to implement the project of knowledge sharing on water management. Target groups were chosen from residents of all 50 districts and BMA officers to participate in those activities. The report complied information and experience sharing on water management of experts and commoners. Practices and protection on inundation were also recommended.