Now showing items 54-73 of 238

  Subject
  การซื้อสิทธิขายเสียง [1]
  การดำเนินการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [1]
  การทอดทิ้งและทารุณกรรม [1]
  การทุจริตการเลือกตั้ง [1]
  การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบาย [1]
  การบริหารจัดการน้ำ [1]
  การบริหารจัดการน้ำภาคประชาชน [1]
  การบังคับใช้กฎหมาย [1]
  การปฏิรูปประเทศ [1]
  การประหยัดพลังงาน [1]
  การประเมินการรับชมรายการ [1]
  การประเมินผลการดำเนินงาน, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [1]
  การประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร [1]
  การประเมินผลรายการ [1]
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ [1]
  การปรับปรุงพระราชบัญญัติ [1]
  การป้องกัน [1]
  การพัฒนาการเมือง [1]
  การพัฒนาคน [1]
  การพัฒนาย่านนวัตกรรม [1]