Now showing items 137-156 of 218

  Subject
  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม [1]
  ผลกระทบต่อสังคมไทย [1]
  ผลกระทบทางสังคม [1]
  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ [1]
  ผลกระทบในเชิงบวก [1]
  ผลกระทบในเชิงลบ [1]
  ผู้ป่วยข้างถนน [1]
  ผู้มีส่วนได้เสีย [1]
  ผู้สูงอายุไทย [1]
  พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [1]
  พนักงานของเขื่อน [1]
  พนักงานของโรงไฟฟ้า [1]
  พรรคการเมืองไทย [1]
  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 [1]
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ [1]
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [1]
  พฤติกรรมการค้าของผู้ค้าเชิงธุรกิจ [1]
  พฤติกรรมผู้บริโภค [1]
  พัฒนาบุคลากร [1]
  พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล [1]