Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2564 (พื้นที่ภาคใต้) 

   อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-04-19)

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 7 ชุมชน ใน 5 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ 1) ชุมชนท่าด่าน จังหวัดปัตตานี 2) ชุมชนปะกาฮะ-รัง จังหวัดปัตตานี 3) ชุมชนบ้านควน จังหวัดยะลา 4) ชุมชนปะทิว จังหวัดชุมพร 5) ชุมชนคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6) ชุมชนปากซวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 7) ชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ The objective of this project is to monitor and evaluate the community water resource management of 7 communities in 5 provinces ...