Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระบบธนาคารหน่วยกิตและกลไกขับเคลื่อน ความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษากับภาคแรงงาน/ภาคประกอบการ 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-06)

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 กำหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 15 ระบุให้การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ...
 • type-icon

  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการข้อร้องเรียน 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-19)

  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปี 2562 ผลการศึกษาจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 670 คน แบ่งเป็น มาตรา 57 ประเด็นการร้องเรียนมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 5.52 มาตรา 59 จำนวน 633 คน จำแนกตามประเด็นการร้องเรียน ประกอบด้วย ประเด็นถูกเรียกเก็บเงิน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ประเด็นไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร 262 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 และ ประเด็นไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด 243 คน คิดเป็นร้อยละ 36.27 ตามลำดับ ผลการศึกษาจำแนกตามวัตถุประสงค์ดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อประเมินการจัดก ...
 • type-icon

  สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-19)

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่าง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ประชาชน จำนวน 3,270 ครัวเรือน ประชากรตัวอย่าง 7,558 คน 2) ผู้ให้บริการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 5,855 คน 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,150 แห่ง จำนวน 5,960 คน และ 4) เครือข่ายองค์กรภาคี จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 408 คน ผลการศึกษาพบว่า จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนความพึงพอใจของประชาชน เท่ากับ 8.98 คะแนน1 ผู้ให้บริการ คะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 6.73 คะแนน2 ...