Now showing items 9-10 of 10

 • type-icon

  ที่ปรึกษาศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 

  วิโรจน์ ลิ่มตระการ; Limtrakarn, Wiroj (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง แต่ยังคงมีอุปสรรคในการหันมาใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ทันสมัยทดแทนเทคโนโลยีเดิมๆที่มีอยู่ของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความมั่นใจในเทคโนโลยีและที่ปรึกษาเทคโนโลยี ดังนั้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในวิธีการใช้และประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการหันมาใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบและผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ของบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนั้นกิจกรรมการดำเนินงานในงานนี้ จะเน้นการจัดทำ ...
 • type-icon

  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กิจกรรมที่ 1: ชุดความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เมือง : กรุงเทพฯ 

  ชุมเขต แสวงเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-07)

  การจัดทำโครงการศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ กิจกรรมที่ 1 : ชุดความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จากรัฐบาลได้กำหนดประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อดำเนินการศึกษาและรวบรวมผลงานวิชาการ การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2) เพื่อศึกษาชุดความรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้การดูแลคนพิการตามประเภทความพิการและทุกช่วงวัย รวมทั้งเป็นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้า ...