Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการการเมืองประจำปี 2543 

   ระดม วงษ์น้อม; ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ; พิษณุ สุนทรารักษ์; จิรวรรณ เดชานิพนธ์; อัมพร ธำรงลักษณ์; วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2001)

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 56 กำหนดให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และรัฐบาลได้เริ่มจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่กองทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 เป็นต้นมา ในการจัดสรรเงินสนับสนุนจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการของพรรคการเมือง งานวิจัยนี้จึงเป็นการนำเสนอโครงการเพื่อจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองประจำปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามโครงการและแผนงานของพรรคการเมือง ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ...