รายการที่เพิ่มล่าสุด

  • type-icon

    พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ 

    วิทวัส ศตสุข (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)
  • type-icon

    การสร้างประสิทธิภาพประชาคมสื่อและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

    สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2008)