Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    โครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

    วิจิตรา วิเชียรชม; สุเมธ ศิริคุณโชติ; วีรวัฒน์ จันทโชติ; สมชาย ศุภธาดา; อัมพร ธำรงลักษณ์; สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2002)

    สำนักงานประกันสังคมจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในการดำเนินงานประสบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากระบบราชการตลอดมา จึงมีข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน การวิจัยนำเสนอความเป็นมาของสำนักงานประกันสังคม บทบาทและภารกิจหลัก อำนาจหน้าที่และโครงสร้างการบริหารซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้างจากการมีสถานะเป็นส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน ให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนในประเด็นโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคลและระบบการประเมิน ระบบงบประมาณตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั ...