Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

    อัมพร ธำรงลักษณ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

    การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยได้ทำการศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มและทิศทางของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจากเอกสารข้อมูลที่มีอยู่จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและจากแบบเก็บข้อมูลผลประมวลแบบสอบถามจากบุคลากรทั้งหมด ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้บริหารระดับสูง การประชุมระดมสมองร่วมกับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้ส่วนเส ...