Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  พัฒนาการบริหารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  อุดม รัฐอมฤต; สมคิด เลิศไพฑูรย์; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) การพัฒนางานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะเป็นการขยายภารกิจความรับผิดชอบของสำนักงานให้กว้างมากขึ้น นอกจากนี้ ภายใต้บริบทของการร่วมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบงานของ สขร. โดยตรงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สขร. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านสิทธิรับรู้ข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ...
 • type-icon

  พัฒนามาตรการในการดำเนินการ พิจารณาความเหมาะสมความเป็นไปได้ เพื่อจัดทำแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมหรือทำความตกลงตามกรอบว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ APEC (APEC Privacy Framework) 

  อุดม รัฐอมฤต; สมคิด เลิศไพฑูรย์; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  ในปัจจุบัน นานาชาติได้เข้ายอมรับและเข้าร่วมใช้ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หลักการของ OECD มาตรฐานของสหประชาชาติ บทบัญญัติของสหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ APEC (APEC Privacy Framework) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าร่วมหรือการยอมรับข้อปฏิบัติของประชาคมนานาชาติ การจัดทำแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการในการเข้าร่วมหรือทำความตกลงตามกรอบว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ APEC (APEC Privacy Framework) ...