Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ประจำปี 2556 

  กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ปี 2556 มีวัตถุประสงค์3 ข้อ ประกอบด้วย (1) เพื่อกำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการเคหะแห่งชาติ (2) เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และ (3) เพื่อกำหนดกิจกรรมยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรพร้อมแนวทางในการดำเนินงาน การวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการผสมผสานทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งทำการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานการเคหะแห่งชาติทั้งหมด ...
 • type-icon

  ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบเอกลักษณ์ส่วนพาณิชยกรรมและร้านค้าชุมชนในโครงการของการเคหะแห่งชาติ 

  นิติ รัตนปรีชาเวช; วิทวัส รุ่งเรืองผล; ระพีพรรณ คำหอม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบเอกลักษณ์การดำเนินการร้านค้า กฎระเบียบ และกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าในชุมชนของการเคหะแห่งชาติและการจัดประโยชน์พื้นที่ค้าขายในชุมชนที่เหมาะสม และเพื่อจัดหาแนวทางการพัฒนารูปแบบส่วนพาณิชยกรรมของพื้นที่ และร้านค้าชุมชนในโครงการให้มีเอกลักษณ์ รวมทั้งเพื่อจัดทำแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าขายในชุมชน โดยการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่โครงการเคหะชุมชนและโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 36 ชุมชน และมีขอบเขตของการวิจัย ในการศึกษาสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน ...