Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    จัดทำแผนบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี 

    เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

    กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ขึ้น โดยนำแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครมากำหนดเป็นกรอบในการปรับปรุงบริการสาธารณะต่างๆ และประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไข เพื่อให้เมืองกรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. 2575 แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี แบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี โดยในแต่ละช่วงจะมีการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี เนื่องจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) ใกล้จะสิ้นสุดลง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ...