Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ศึกษาข้อดีข้อเสีย การกำหนดเงื่อนไข และวิธีการประมูลโดยใช้การแข่งขันเสนอราคาค่าบริการต่ำที่สุดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคัดเลือกหาผู้ชนะการประมูลที่ไอซีดีลาดกระบัง 

    สันติชัย คชรินทร์; สุพจน์ ชววิวรรธน์; นนทวรรณ ยมจินดา (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อดี ข้อเสีย การกำหนดเงื่อนไข และวิธีการประมูลโดยใช้หลักเกณฑ์การแข่งขันเสนออัตราค่าภาระใช้บริการต่ำที่สุด เป็นเกณฑ์ตัดสิน (2) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดการขนส่งทางรถไฟระหว่าง ไอซีดี ที่ลาดกระบังและท่าเรือแหลมฉบัง (3) เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการรับภาระการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น อัตราค่าเช่าพื้นที่สัมปทาน และระยะเวลาของอายุสัญญาสัมปทาน และ (4) เพื่อประเมินความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ วิธีการศึกษาเป็นการทบทวนหนังสือราชการ สัญญาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ...