Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  ทดแทนตำแหน่ง ปี 2558 

  สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรคุณภาพ (Talent) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับบุคคลคุณภาพ (Talent) กระบวนการในคัดเลือกและสรรหาบุคลากรคุณภาพที่จำเป็นในทุกตำแหน่งงานตามแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อสร้างประสบการณ์ การประเมินและติดตามผลการบริหารจัดการ
 • type-icon

  สำรวจความพึงพอใจของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ประจำปี 2558 

  สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ; Kulvisaechana, Somboon (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต โดยศึกษาด้วยระเบียบวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ข้อมูลทั้งกว้างและลึกในรูปแบบการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งได้แก่ พนักงานของ DCAP (16 ราย) และ ลูกค้าของ DCAP (14 ราย) ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ในระดับที่มาก ...