Now showing items 18-37 of 46

  Client
  คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ [1]
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย [1]
  บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด [1]
  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก [1]
  สถาบันพระปกเกล้า [5]
  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [1]
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) [1]
  สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ [3]
  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) [1]
  สำนักงบประมาณ [1]
  สำนักงานกิจการยุติธรรม [1]
  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) [1]
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน [1]
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [2]
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [1]
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) [1]
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [2]
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) [3]
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) [1]
  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) [2]