Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนแม่บทยกระดับมาตรฐานชั้นทางของกรมทางหลวงชนบท และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมทางหลวงชนบทและแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงชนบทพ.ศ. 2561-2579 โดยการจัดทำแผนแม่บทยกระดับมาตรฐานชั้นทางของกรมทางหลวงชนบท มี่ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ 1) การวิเคราะห์ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของสายทาง 2) การวิเคราะห์ความพร้อมของสายทางในการยกระดับมาตรฐานชั้นทาง 3) การจัดกลุ่มสายทาง 4) การกำหนดชั้นทางที่เหมาะสม 5) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐ์ศาสตร์ 6) การจัดทำแผนแม่บทยกระดับมาตรฐานชั้นทาง โดยมีผลการศึกษาดังนี้ แผนแม่บทการ ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายอนาคตไทย 

  อรพรรณ คงมาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  ตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิมั่นพัฒนาได้เป็นแกนหลักในการระดมความร่วมมือขององค์กรชั้นนำในประเทศเพื่อก่อตั้งเครือข่ายอนาคตไทย ซึ่งมี 109 องค์กรเข้าร่วมเครือข่าย ประกอบด้วย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อวางรากฐานการใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการรณรงค์ระดับชาติเพื่อให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรม ใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม ทั้งนี้ ได้มีการขยายผลการดำเนินงานของเครือข่ายอนาคตไทยไปในระดับพื้นที่ต้นแบบเป็นแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ...
 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของ สายงาน รวผ. ประจำปี 2561 

  ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  เพื่อให้การดำเนินงานของสายงานรองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถบรรลุเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. และแผนกลยุทธ์สายงาน รวผ. ปี 2561 – 2569 สายงาน รวผ. จึงได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน รวผ. เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน รวผ. การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสายงาน รวผ. เพื่อนำมาปรับปรุงกา ...