Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

   วสิศ ลิ้มประเสริฐ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-17)

   กรมศิลปากร มีภารกิจ คุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสร้างสรรค์ เผยแพร่ศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและความมั่นคงของชาติ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารแบบไร้พรมแดน ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จึงส่งผลให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ในโลกออนไลน์ อีกทั้งข้อมูลที่จัดเก็บมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีแนวโน้นว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้กรมศิลปากรมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล ให้มีความเป ...