Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล มิติบูรณาการ 

    ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-09)

    การประเมินผลแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์ในการติดตามประเมินผลเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป โดยเน้นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลก่อนเริ่มดำเนินการ รวมทั้งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสำนักงบประมาณในการติดตาม และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งการรวบรวมข้อมูลเพื่องานวิจัยได้จากการจัดประชุมสัมมนาเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานบูรณาการทั้ง ๒ แผนงาน และจากการดำเนิน ...