Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-29)

  โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารทะเลแห่งอนาคต ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ภายใต้การดำเนินของ ศภ.8 มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและการพัฒนาประเทศในภาพรวมและเป็นไปตามภารกิจการดำเนินงานใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภารกิจในการเป็นหน่วยงานวิชาการในการเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุ ...
 • type-icon

  ส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน 

  แก้วตา โรหิตรัตนะ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-29)

  ในช่วงเวลาโครงการ (กรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563) ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและการสนับสนุนผ่านทางจัดกิจกรรม ได้แก่ 1. ข้อมูลด้านวิชาการ ที่ปรึกษาฯ ได้ศึกษาและจัดทำรายงานทางวิชาการได้แก่รายงานการศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะที่รัฐบาล ท้องถิ่น ให้การส่งเสริมโอกาสและลู่ทางในการชักจูงการลงทุน รวมถึงโอกาส และลู่ทางในการส่งเสริมการลงทุนจากไทยไปยังมณฑลและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ...