Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายอนาคตไทย 

  อรพรรณ คงมาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  ตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิมั่นพัฒนาได้เป็นแกนหลักในการระดมความร่วมมือขององค์กรชั้นนำในประเทศเพื่อก่อตั้งเครือข่ายอนาคตไทย ซึ่งมี 109 องค์กรเข้าร่วมเครือข่าย ประกอบด้วย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อวางรากฐานการใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการรณรงค์ระดับชาติเพื่อให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรม ใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม ทั้งนี้ ได้มีการขยายผลการดำเนินงานของเครือข่ายอนาคตไทยไปในระดับพื้นที่ต้นแบบเป็นแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ...
 • type-icon

  ยกระดับขีดความสามารถของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระดับพื้นที่ 

  อรพรรณ คงมาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-06)

  อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศสูง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ผนวกเรื่องการเดินทางและการทำงาน/ประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย 2 ประการได้แก่ 1) เกิดการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์และการจ้างงานเพื่อจัดกิจกรรมการจัดประชุม/สัมมนา/นิทรรศการ/การท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งนักเดินทางไมซ์เป็นนักเดินทางธุรกิจย่อมมีการใช้จ่ายในอัตราสูงกว่าการท่องเที่ยวแบบทั่วไป และ 2) เป็นโอกาสในการสนับสนุน ความโดดเด่นของธุรกิจ/อุตสาหกรรมของเมืองที่จัดงานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล ...